Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Harry Bijl Communicatie

Versie 25 maart 2016

Artikel 1 - Definities

Opdrachtnemer: Harry Bijl h.o.d.n. Harry Bijl Communicatie: bureau voor communicatie-advies en tekst, gevestigd aan de Julianalaan 27, 3417 GJ te Montfoort, ingeschreven onder nummer 30249416 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland.

Opdrachtgever: degene die, al dan niet namens derden, aan Harry Bijl Communicatie opdracht geeft tot het leveren van diensten zoals communicatie-adviezen, tekstproducties, het bijwonen van bijeenkomsten, het verzorgen van trainingen of workshops, het uitvoeren van redactie- of productiebegeleiding, het verzorgen van grafische vormgeving, fotografie, het verzorgen van drukwerk en alle ten behoeve van het voorgaande samenhangende werkzaamheden in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst van opdracht: Harry Bijl Communicatie werkt op basis van een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten worden, uitsluitend aanvaard en in beginsel verricht door Harry Bijl Communicatie. Harry Bijl Communicatie sluit de toepasselijkheid van de artikel 7:404 BW en 7:407 BW uit:  Opdrachtgever stemt er mee in, dat in voorkomend geval de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door derden.

Schriftelijk: hieronder wordt ook verstaan electronisch, zoals e-mailverkeer, of andere door Harry Bijl Communicatie uitdrukkelijk toegestane wijzen van communicatie.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

a)      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Harry Bijl Communicatie met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

b)      Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

d)      De overeenkomst van opdracht komt tot stand zodra Harry Bijl Communicatie de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd of zodra Opdrachtgever de door Harry Bijl Communicatie uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn schriftelijk heeft aanvaard. Eventuele door Opdrachtgever  gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

Artikel 3 - Kwaliteit en geheimhouding

 

a)      Harry Bijl Communicatie levert advies en tekstproducties conform de geldende professionele normen op basis van de briefing van Opdrachtgever aan Harry Bijl Communicatie en de tussen partijen afgesproken planning.

b)      Harry Bijl Communicatie houdt  naar hun aard vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever geheim, tenzij Harry Bijl Communicatie op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak gehouden is deze aan anderen te verschaffen. Deze geheimhouding geldt ook na afloop van de opdracht.

Artikel 4 - Uitstel of wijziging

Uitstel van een opdracht of inhoudelijke wijziging van een briefing door de Opdrachtgever kan slechts plaatsvinden met schriftelijke goedkeuring van Harry Bijl Communicatie. In deze situatie is Harry Bijl Communicatie gerechtigd de nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht op betaling  van Harry Bijl Communicatie door Opdrachtgever van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of gemaakte kosten.

Artikel 5 – Annulering door Opdrachtgever

a)      Annulering van een opdracht door Opdrachtgever dient altijd schriftelijk plaats te vinden. In die situatie heeft Harry Bijl Communicatie  - naast het bedrag bedoeld in artikel 5-b, c en d - recht op betaling van reeds door haar uitgevoerde werkzaamheden en/of gemaakte kosten.

b)      Annulering door Opdrachtgever van een aanmelding voor een training of workshop is kosteloos mogelijk tot dertig dagen voor aanvang van deze training of workshop.

c)       Bij annulering door Opdrachtgever tot vijftien dagen voor aanvang van de training of workshop door Opdrachtgever is Opdrachtgever 50 procent van de overeengekomen prijs vermeerderd met BTW verschuldigd aan Harry Bijl Communicatie.

d)      Bij annulering korter dan vijftien dagen voor aanvang van de training of workshop door Opdrachtgever is deze 100 procent van de overeengekomen prijs vermeerderd met BTW verschuldigd aan Harry Bijl Communicatie.

Artikel 6 - Tekstwijzigingen of correcties

a)      In geval van tekstlevering ten behoeve van drukwerk stuurt Harry Bijl Communicatie altijd een concepttekst of digitale drukproef ter controle toe aan Opdrachtgever.

b)      Opdrachtgever dient wijzigingen en correcties direct, maar uiterlijk binnen de afgesproken termijn - schriftelijk aan Harry Bijl Communicatie kenbaar te maken.

c)       Voor zowel een tekst- als een drukwerkproductie is één correctieronde in de opdracht is inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Facturen

a)      Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Harry Bijl Communicatie is dan bevoegd de werkzaamheden op te schorten.

b)      Opdrachtgever kan gedurende 30 dagen schriftelijk bezwaar te maken tegen de factuur. Als deze termijn ongebruikt is verstreken, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur. Het maken van bezwaar schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

c)       Elke bevoegdheid van Opdrachtgever tot verrekening is uitgesloten.

d)      Bij gebreke van een tijdige betaling is Harry Bijl Communicatie gerechtigd om de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen en daarnaast de buitengerechtelijke kosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40 van de openstaande vordering. Opdrachtgever is gehouden de kosten bedoeld in de vorige volzin te vergoeden  alsmede alle kosten, waaronder ook de  kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure en de gerechtelijke kosten die Harry Bijl Communicatie ter zake maakt.

 

 Artikel 8 - Aansprakelijkheid

a)      Indien Harry Bijl Communicatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan.

b)      De verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Harry Bijl Communicatie beperkt zich in elk geval tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.  

c)       Harry Bijl Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bij de uitvoering van een opdracht door haar ingeschakelde derden. Het inschakelen van derden geschiedt waar mogelijk wel in overleg met de Opdrachtgever.

d)      Harry Bijl Communicatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat Harry Bijl Communicatie is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, hieronder begrepen door Opdrachtgever aangeleverde (concept)teksten, drukproeven en drukwerk.

e)      Opdrachtgever vrijwaart Harry Bijl Communicatie voor overige bedrijfsschade en gevolgschade of schade door inbreuk op intellectueel eigendom van derden, zoals omschreven in artikel 9a.

 

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

a)      Opdrachtgever garandeert dat gebruik, openbaarmaking en vermenigvuldiging van door Opdrachtgever aangeleverde goederen, zoals beeldmateriaal en teksten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door Harry Bijl Communicatie geen inbreuk maakt op rechten die anderen kunnen doen gelden op basis van de Auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom.

b)      Harry Bijl Communicatie behoudt recht op eigendom van alle  door haar geleverde (concept)teksten en producties totdat Opdrachtgever alle verplichtingen conform de opdrachtbevestiging heeft voldaan. Opdrachtgever is vervolgens vrij om geleverde tekstproducties met naamsvermelding van Harry Bijl Communicatie te publiceren of te verveelvoudigen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

 

Artikel 10 – Trainingen, cursussen en workshops

a)      Harry Bijl Communicatie is gerechtigd het programma van de cursus, training of workshop te wijzigen. Het programma betreft onder meer de tijden, locatie, inhoud, studiemateriaal  en trainers of docenten. Het gewijzigde programma is ten minste gelijkwaardig aan het oorspronkelijke programma.

b)      Naast de situaties beschreven in artikel 11 sub c  heeft Harry Bijl Communicatie het recht om een cursus, training  of workshop tot drie dagen voor de aanvang daarvan te annuleren, indien naar haar oordeel sprake is van onvoldoende inschrijvingen. Harry Bijl Communicatie stelt Opdrachtgever en – indien haar de contactgegevens bekend zijn – ook de reeds ingeschreven deelnemers  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Harry Bijl Communicatie is niet aansprakelijk voor eventueel reeds door Opdrachtgever gemaakte kosten of schade anderszins.

c)       Harry Bijl Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de aangeboden leerstof zoals studiemateriaal, mededelingen van docenten of anderszins aangeboden onderwijs en adviezen.

d)      Harry Bijl Communicatie is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de training en/of workshop.

 

Artikel 11 - Overmacht

a)      Indien Harry Bijl Communicatie door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.  

b)      Harry Bijl Communicatie is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade indien zij niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht kan voldoen wegens overmacht.

c)       Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Harry Bijl Communicatie ten tijde van het aangaan van de overeenkomst van opdracht geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst van opdracht redelijkerwijs niet door Opdrachtgever verlangd kan worden, zoals internetstoring, stroomuitval, ziekte e.d.

d)      Opdrachtgever heeft in geval van overmacht de verplichting om de door Harry Bijl Communicatie reeds uitgevoerde werkzaamheden voor de opdracht af te nemen en de hieraan bestede uren plus verschotten te voldoen.

 

Artikel 12 - Ontbinding

Harry Bijl Communicatie is gerechtigd door middel van een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever de overeenkomst (buiten-) gerechtelijk te ontbinden, naast de gevallen genoemd in de wet, indien Harry Bijl Communicatie gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever niet aan haar financiële verplichtingen zal kunnen voldoen of dat Opdrachtgever de zeggenschap of het beheer over haar onderneming en/of vermogen verliest.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

a)      Op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Harry Bijl Communicatie  is Nederlands recht van toepassing.

b)      Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, verbinden partijen zich tot mediation. Indien mediation niet slaagt, leggen partijen het geschil voor aan de bevoegde rechter te Utrecht.